ARTIKEL 1 – DEFINITIES

Onder deze voorwaarden wordt verstaan:

BEDENKTIJD:
De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

CONSUMENT:
Elke natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf dan alsook willekeurig bezoeker van de website een overeenkomst aangaat met Lorentea van welke aard dan ook staat of komt te staan.

DAG:
Kalenderdag.

DUURTRANSACTIE:
Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en /of afnameplicht in de tijd is gespreid

DUURZAME GEGEVENSDRAGER:
Elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

HERROEPINGSRECHT:
De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

ONDERNEMER:
De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

OVEREENKOMST OP AFSTAND:
Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.

TECHNIEK VOOR COMMUNICATIE OP AFSTAND:
Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Lorentea
Zevenhuizen
info@lorentea.com

KVK-nummer:
BTW-identificatienummer:

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en
  op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.


 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronische wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijke is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waarvan de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voordat het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifiek producten- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijk bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten een factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  • het e-mailadres van de ondernemer waar de consument met
  klachten terecht kan


  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
  herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake
  het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht


  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
  ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de
  uitvoering van de overeenkomst


  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een
  duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.
  Ingeval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van
  toepassing op de eerste levering


 6. Ingeval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijk de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping.

 2. Als de consument gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, moet de concument dit binnen 14 kalenderdagen schriftelijk kenbaar maken aan ondernemer door een e-mail te sturen naar info@lorentea.com met het factuur en onder vermelding Retourneren.

 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies:
  • Product mag niet beschadigd zijn
  • Retourzending alleen in originele verpakking
  • Product mag niet geopend en of gebruikt zijn
  • Product moet compleet zijn
  • Sales producten kunnen niet geretourneerd of geruild worden


 4. Ondernemer behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer er een duidelijk aanwijsbaar vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt dan wel de verpakking al is geopend, of door de schuld van de afnemer (anders dan die van Lorentea) is beschadigd.

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

Bij retourneren van producten:

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 3. De ondernemer is gerechtigd de terugbetaling uit te stellen totdat de ondernemer het product retour heeft ontvangen of totdat de consument een bewijs van retourzending heeft ingediend.

ARTIKEL 8 – DE PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van
  de dag waarop de prijsverhoging ingaat.


 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.

 6. De Consument betaald bezorgkosten indien de bestelling lager is dan € 100,00. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven.

 7. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

 8. De getoonde informatie op de website is met grootste zorgvuldigheid samengesteld.
  De ondernemer kan niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Aansprakelijkheid bij niet volledige en of niet correcte informatie en bij niet correct functioneren van de website wordt niet aanvaard.

ARTIKEL 9 – BETALING

 1. De door consument besteld producten via de webshop dienen te worden voldaan volgens de bestelprocedure dan wel op de website aangegeven betaalmethoden.

 2. Bij bestellingen door consument op andere wijze dan via de webshop kan betaald worden door middel van:
  • Automatisch incasso met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum
  • Op rekening met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum
  Producten worden geleverd na betaling


 3. De consument heeft de plicht om onjuist heden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 4. Ingeval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 11 – NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

ARTIKEL 12 – LEVERING EN UITVOERING

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 4. Ingeval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 13 – KLACHTENREGELING

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 14 – GESCHILLEN

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 15 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

0